מדיניות ביטולים

לקוחות יקרים,
בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, רשאי המשתמש לבטל העסקה, דהיינו:
לחזור בו מעסקת השכרת המשאית, בתוך 14 ימים מיום עשיית ההזמנה או מיום קבלת השובר (אישור לעסקה)
לפי המאוחר ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר מיומיים לפני המועד בו אמור השרות להינתן – מסירת המשאית.
ביטול העסקה יעשה בכתב, בצירוף מספר טלפון לדואר אלקטרוני Isuzu-Support@uti.co.il

יובהר כי במקרה של ביטול עסקה, רשאי האתר לגבות דמי ביטול כקבוע בחוק,
ואשר יסתכמו לשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ הנמוך מבניהם
.

 • מובהר בזאת, כי תקופת ההשכרה המינימאלית הינה ל-24 שעות
 • כל שעת איחור בהחזרת המשאית מעבר למועד שנקבע תחויב ב-% 25 מדמי השכירות היומיים.
 • 4 שעות איחור יחויבו כיום השכרה מלא נוסף.
 • במקרה של איחור מעל  12 שעות בהחזרת המשאית, ייחשב הדבר כהמשך תקופת השכירות ליום נוסף
  (ואם מדובר ביום ו' או בערב חג, עד ליום העסקים הבא) על כל המשתמע מכך על פי ההסכם,
  וזאת עד להחזרתה של המשאית כשהיא במצב תקין כפי שנמסרה לשוכר.
 • ביטול הזמנה בהתראה פחות מ-24 שעות – במקרה של הזמנה שתבוטל ע"י השוכר בהתראה של פחות מ- 24 שעות
  ממועד תחילת תקופת השכירות (כפי שנקבע ע"י הצדדים) ישלם השוכר למשכירה דמי ביטול בסך השווה לדמי שכירות
  בגין יום השכרה מלא עפ"י תעריפי המשכירה.
 • להשכרה יומית- במקרה של הזמנה שתבוטל בהתראה של  24 שעות או יותר, ישלם השוכר למשכירה סך של  500 ₪